Korozyon Nedir?

Korozyon önleme çok önemlidir. Korozyon, bir malzeme çevresel faktörlerden dolayı bozulduğunda gerçekleşir. Korozyon, üç koşul karşılandığında gerçekleşen doğal bir süreçtir.

  • Nem varlığı
  • Bir metal yüzey
  • Oksitleyici madde (elektron alıcı adı da verilir)

Sürecin sonucunda metal, tuzlarından birine, yani malzemeye bağlı olarak oksitlere/hidroksitlere/sülfitlere dönüştürülür. Metal, kimyasal olarak kararsızdır ve tuzu daha kararlıdır. Korozyonun en yaygın biçimlerinden biri paslanmadır. Demir paslandığında, korozif sürecin sonucunda oluşmuş olan kırmızımsı yapraksı madde demir oksittir.

Metal üzerindeki etkiler

Korozyon, metalleri çeşitli şekillerde etkiler. Metal yüzeyler korozyona uğradığında, bütünlükleri zayıflar ve çökmeye daha yatkın hâle gelirler. Korozyon başladıktan sonra hızla yayılabilir, bu durum ihtiyatlı olmayı ve başladığında doğru şekilde önlemeyi gerektirir.

Korozyon Önleme Yöntemleri

Aşağıda korozyon önleme için kullanılan yaygın yöntemler yer almaktadır.

Kullanılan metalin seçimi

Basit bir korozyon önleme tedbiri, korozyona dirençli bir metal kullanmaktır. Alüminyum ve paslanmaz çelik bu metallerin tipik örneklerindendir.

Koruyucu Kaplama

Maliyet bakımından etkin bir Korozyon Önleme yöntemi bir boya tabakası uygulamaktır. Boya, metal ile korozyona neden olan elektrokimyasal yükün akışını önleyen elemanlar arasında bir bariyer görevi görür.

Toz kaplamalar da maliyet bakımından etkin korozyon engelleme çözümleridir. Metalin yüzeyini kaplamak için kuru bir toz kullanılır. Daha sonra metal ısıtılır, bu da tozun düzgün ve tekdüze bir kaplama hâlinde metalle kaynaşmasına neden olur. Kullanılan farklı toz bileşimleri polyester, naylon, üretan, epoksi ve akriliktir.

Ortam koşullarını kontrol etme

Korozyon, metal ile ortamda bulunan belli gazların arasındaki kimyasal bir reaksiyonun sonucudur. Bu gazların varlığı ortamda kontrol altına alınabilirse reaksiyonun gerçekleşmesi kontrol altına alınabilir. Bu konuda basit tedbirler yağmura veya atmosferik neme maruziyeti azaltmaktadır. Karmaşık tedbirler ortamın sülfür/oksijen/klor içeriğini kontrol edecektir.

Bir karmaşık tedbir örneği, su kazanlarında bulunan suyu yumuşatıcılar kullanarak işlemektir. Yumuşatıcılar, korozyonun gerçekleşme potansiyelini artıran oldukça reaktif metaller olan sudaki kalsiyumu ve magnezyumu giderirler. Bunun dışında, yumuşatıcılar oksijen içeriğini ve suyun alkalinitesini yönetmeye de yardımcı olurlar.

Kurban Kaplamalar

Korozyon Önleme, metalin yüzeyini karşılaştırmalı olarak daha yüksek veya daha düşük bir oksitlenme potansiyeli olan diğer bir metalle kaplayarak elde edilebilir.

Kurban kaplamalar iki türdür: anodik koruma ve katodik koruma

Anodik Koruma

Anodik korumada, korunması gereken yüzey, daha az reaktif olan bir metalle (örn. kalay) kaplanır. Verilen örneğe göre, kalay, korozyona çok daha az duyarlıdır, böylece uygulandığı yüzey kaplama orada olduğu müddetçe güvende olacaktır. Buna anodik koruma denmesinin nedeni, bu işlemde korunacak metal yüzeyinin anot hâline gelmesidir.

Anodik koruma, yüzde elli kostik soda ve sülfürik asit için kullanılan, karbon çelikten imal edilmiş depolama tanklarını korumak için kullanılır. Akım gereklilikleri aşırı derecede yüksek olacağı için böyle bir ortamda katodik koruma kullanılamaz.

Katodik Koruma

Demir alaşım bir yüzeye bir çinko tabakası uygulanması katodik korumanın yaygın bir örneğidir. Bu işleme galvanizleme adı da verilir. Çinko çelikten daha reaktif olduğu için korozyona uğrayacaktır. Kendisi oksitlenecek ve bunun sonucunda çeliğin korozyonu önlenecektir. Buna katodik koruma denmesinin nedeni, bu işlemde korunacak metal yüzeyinin katot hâline gelmesidir.

Katodik koruma, çoğunlukla yakıt veya su taşıyan çelik boru hatlarını, gemi teknelerini, su ısıtıcısı tanklarını ve kıyı ötesi petrol platformlarını korumak için kullanılır.

Tasarım Değişikliği

Pasif bir korozyon önleme tedbiri, yapıları korozyonu inhibe edecek ve sonuçta tüm korozyon önleyici kaplamaların ömrünü ve dayanıklılığını artıracak bir şekilde tasarlamaktır. İdeal olarak, tasarımlar, su ve tozun hapsolmasını önleyecek, hava akımlarının akışını kolaylaştıracak ve çatlakları engelleyecek şekilde olmalıdır. Son olarak, tasarım, ilgili yapının düzenli bakım gerçekleştirilmesi için erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

Korozyon Önleme Yöntemleri : Korozyon İnhibitörleri

Bir diğer korozyon önleme tedbiri, korozyon inhibitörlerinin kullanımıdır. Bunlar, korozyona yol açan kimyasal reaksiyonu “inhibe etmek” için metal yüzeyiyle veya çevredeki gazlarla reaksiyona giren kimyasallardır. İnhibitörler metal yüzeyini koruyucu bir film hâlinde kaplamak için kullanılır. İnhibitör kimyasallar iki biçimde uygulanabilir. Uygun bir çözücüyle karıştırılabilirler; meydana gelen çözelti sonradan uygulanır. Veya yaygın dağıtım teknikleri kullanılarak koruyucu bir kaplama olarak uygulanabilirler. Korozyon inhibitörlerinin uygulandığı sürece pasifleştirme adı verilir.

Pasifleştirme

Bu süreçte, metal yüzeyi üzerinde koruyucu bir tabaka sağlamak için koruyucu bir malzeme (genellikle bir tür metal oksit) kullanılır. Yüzeyi korozyona karşı koruyan bu tabakadır. Tabakanın oluşumunu etkileyen faktörler arasında çevredeki sıcaklık, çevrenin pH değeri ve çevredeki atmosferin kimyasal bileşimi yer alır. Bu sürecin diğer faydalarından biri, bu tabakanın uygulandığı yapının üzerinde kademeli bir patina oluşmasıdır. Sonuçta yapı, zamanın geçmesiyle daha güzelleşir. Bu, bakır kiremitlerin olduğu çatılarda görülebilecek bir şeydir. Pasifleştirme sürecinin bir diğer örneği Özgürlük Heykeli’nin rengidir. Yapının üzerinde alttaki bakır için korozyon bariyeri görevi gören mavi-yeşil renkli bir patina gelişmiştir. Korozyon inhibitörleri genellikle kimyasal üretim fabrikalarında, petrol rafinelerinde ve su arıtma fabrikalarında kullanılır.

Atabileceğiniz hızlı bir adım, WD-40 Çok Amaçlı Ürün kullanmaktır. WD-40, çevreye açık metal parçaları bir süre korurken çevreye kapalı yerde tutulan metal parçaları daha uzun süre koruması mümkündür. WD-40‘ın düzenli olarak yeniden uygulanması önerilir.